top of page

יעוץ לתהליכי שינוי ארגוני 

מקדמים שינוי בתבונה

ייעוץ ארגוני לתהליכי שינוי

ארגונים נדרשים להתאים עצמם מעת לעת לתנאי המציאות המשתנה סביבם, ולקדם תהליכי שינוי  אשר ישפרו את כושרו של הארגון לשמר ולפתח את הרלוונטיות שלו אל מול המציאות המתחדשת. 


שינויים בחיים, ובכללם בחיים הארגונים, כרוכים במידה של אי וודאות ושל חשש מפני הבאות. מעצם טבעו דורש השינוי מידה מסוימת של עזיבת  איזורי הנוחות והדפוסים המוכרים, לטובת אימוץ דפוסים חלופיים וגילוי מרחבים ותצורות פעולה חדשות.  ברם, כל שינוי מהווה גם הזדמנות להתפתחות משמעותית וחשובה במסעו של כל ארגון.

 
הניסיון מלמד כי לא נכון לצפות שהשינוי יקרה כתוצאה מהכרזה ניהולית בלבד, או מהתייחסות להיבטים המכאניים שלו בלבד. יש להיערך אליו, לתכנן אותו, להבין את המשמעויות והנגזרות שלו בהיבטים השונים ובמידה רבה גם בהיבטים האנושיים וההתנהגותיים.

 

שינוי מהווה צומת דרכים שבו ניתן להפיח חיים חדשים והתרגשות בעשיה ובתנאי שמקדמים אותו בצורה חכמה ומושכלת.  

השירותים המוצעים

מחזיקים את התהליך

ליווי שוטף למנהלים בארגון לצורך קידום וחלחול השינוי אל תוך שורות הארגון

תכנון והובלת השינוי

יעוץ להנהלת הארגון לקראת התנעת מהלך השינוי וליווי לכל אורך התהליך משלב דיוק התכנון, יציאה לדרך מול הארגון, הטמעה והבאת הארגון אל היום שאחרי.  

סדנת מובילים שינוי

סדנא להנהלת הארגון על איך מובילים שינוי בהצלחה והופכים אתגר להזדמנות

מתי כדאי?

כאשר רוצים להוביל את השינוי בחכמה ברגישות וביעילות

כאשר מתקשים להתמודד עם המחירים הכרוכים בשינוי

 כאשר השינוי טומן מידה רבה של אי וודאות באשר לבאות.

כאשר נדרש לחזק את מידת האמון בתוך הארגון לקראת ותוך כדי תהליך השינוי

רוצים להפוך את האתגר להזדמנות?  

"כי שינוי הוא דרך החיים, אלה המביטים לעבר או להווה בלבד בוודאי יפסידו את העתיד"

bottom of page